Založení školy v Sivicích

Zprávy o počátcích vzdělávání sivických žáků můžeme nalézt v obecní kronice. Od roku 1808 chodily děti ze Sivic do triviální obecné školy v Pozořicích / trivium = čtení, psaní, počítání /. Ta byla postavena roku 1833...

Sivičtí občané chtěli mít školu vlastní, aby děti byly pod větším dohledem rodičů, také proto, že počet sivických žáků, kteří školu navštěvovali, dosahoval již počtu 141. Žádost z roku 1884 byla zamítnuta, avšak sivičtí občané se nevzdali a žádost přednesli znovu. Dalším důvodem, který vedl sivické občany k založení vlastní školy, měl být značně vysoký finanční příspěvek na rozšíření školy v Pozořicích, která již všem žákům nedostačovala. Zemská školní rada rozhodla ve prospěch sivické školy a stavba byla povolena roku 1886. Základní kámen k budově byl položen 13. srpna 1887 a příštího roku 21. července 1888 byla výstavba ukončena. Komise, kterou vyslala zemská školní rada, prozkoumala situaci a schválila započetí výuky. Otevření nové školní budovy bylo povoleno výnosem c. k. zemské školní rady ze 13. srpna 1888. Bylo též nařízeno vypsat konkurs na obsazení místa nadučitelského a podučitelského. Dekretem školní rady ve Vyškově se stal učitelem a provozním správcem dosavadní učitel a správce školy v Praci Rudolf Konečný. Založil také školní pamětní knihu a školní knihovnu.

Celá stavba byla provedena nákladem 14 020 zlatých rakouské měny. Náklad obstarala sivická obec. Finančně přispěl také hrabě Mitrovský. Císař František Josef I. věnoval na výstavbu školy částku 100 zlatých.

Školní rok 1888 - 1889 začal bohoslužbami ve farním chrámu v Pozořicích l.září. Několik dní poté se provedla volba školní rady. Byli zvoleni : předseda - František Smutný, starosta, Josef Poláček a František Studýnka a členové této komise. Škola byla slavnostně vysvěcena dne 7. října . Přestože již panovalo nepříznivé počasí, slavnosti se zúčastnilo velké množství lidí. Na slavnosti účinkovali učitelé z farnosti a okolí, slavnostní řeč pronesl p. farář P. Václav Kosmák z Tvarožné. Čestné místo mezi hosty zaujali okresní hejtman Jan Prokesch a člen okresní školní rady p. Silvestr Slaný, starosta z Pozořic. Také spolky se účastnily slavnostního vysvěcení školy - spolek vojenských vysloužilců Bořivoj z pozořické farnosti a dobrovolné spolky jednoty hasičské z Pozořic a Kovalovic. Slavnostní bránu zhotovil Jan Kubínek, opatřil ji nápisy, které zdůrazňovaly důležitost školní výchovy.

Sivice se rozrůstaly, rostl počet dětí, a tak prostory školy nestačily. Proto na žádost místní školní rady a obecního zastupitelstva ze dne 16. června 1906 bylo povoleno rozšíření školy a téhož roku provedeno nákladem 1 220, 84 krejcarů.

Roku 1913 nestačila již ani nově rozšířená škola, a proto musela být rozšířena znovu. Roku 1914 občané provedli další přístavbu školy vedle bytu správce. Rozsah přístavby tvořily dvě školní místnosti a chodba. Místnost v přízemí sloužila jako tělocvična, třída v poschodí se využívala jako učebna. Z části nové chodby a původní správcovy komory se zřídil pokojík pro správce školy. Také se začala upravovat předzahrádka před budovou školy.

Mladší žáci tak navštěvovali školu v Sivicích až do roku 1979. Škola byla převážně trojtřídní, tzn., že dva ročníky se vyučovaly vždy společně. Výuka v první třídě probíhala většinou samostatně. Starší žáci chodili do měšťanské školy v Pozořicích.

Od roku 1980 až do roku 1990 byla základní škola v Sivicích zrušena. Školní budova sloužila pouze dětem předškolním jako mateřská škola. Všechny sivické děti docházely od první třídy až do ukončení školní docházky do Základní školy v Pozořicích, kde byla v roce 1960 vybudována moderní školní budova. Teprve v roce 1990 se vrátila výuka mladších žáků zpět do do školy v Sivicích. Nyní se v pěti třídách vzdělávají žáci až do jedenácti let. Od šesté třídy až po ukončení školní docházky, tj. do patnácti let, navštěvují sivické děti školu v Pozořicích.

  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna
  • Aktuality
  • Akce školy
  • Kontakty