Zápis do mateřské školy Sivice pro školní rok 2024/2025

2. 4. 2024

proběhne ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 9 do 11 hodin.

K zápisu si přineste vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku, evidenční list pro dítě, souhlas se zpracováním osobních údajů a kopii rodného listu dítěte. U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba přinést i zprávu z SPC a lékaře. V případě, že chce zákonný zástupce zvolit individuální vzdělávání dítete místo povinného předškolního vzdělávání, přiloží k přihlášce i žádost o individuální vzdělávání.

     Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

     Pokud se v tomto termínu nebudete moci zápisu zúčastnit, kontaktujte v tento den od 14 do 20 hodin vedoucí učitelku Ivetu Nosovou na telefonním čísle 605 776 221 a dohodněte se na individuálním zápisu.

     Kritéria pro přijímací řízení:

1. Přednostně se přijímají děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v Sivicích, které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let.

 2. Dále se přijímají děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku 4 let s trvalým bydlištěm v Sivicích.

 3. Děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku 3 let s trvalým bydlištěm v Sivicích.

  4. Pokud kapacita dětí není naplněna, přijímáme i děti které 3 let dosáhnou až v průběhu školního roku s trvalým bydlištěm v Sivicích (i když tyto děti už nemají právní              nárok na přijetí pro tento školní rok) - podle věku, od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity.

   5. Pokud kapacita dětí není naplněna, přijímáme i děti s jiným trvalým bydlištěm.

     U zápisu dostane každé dítě registrační číslo. O přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy. 

Žádost o přijetí MŠ Sivice

Žádost o individuální vzdělávání

Souhlas se zpracovanim osobnich údajů

Evidenční list pro dítě